ITALIAN METALLIC BROCADE

$85.00 per yard

8434

Italian Floral Brocade

$260.00 per yard

8435

Metallic Brocade

$85.00 per yard

8436

Italian Metallic Brocade

$85.00 per yard

8432

Metallic Brocade

$95.00 per yard

8433

Fil Coupe

$105.00 per yard

8431

SALE PIECE Cotton Metallic Warp Print

$114.00 for the piece

8425

Metallic Brocade

$85.00 per yard

8427

French Metallic Brocade

$130.00 per yard

8428

Metallic Brocade

$85.00 per yard

8423

French Brocade

$85.00 per yard

8424

French Metallic Brocade

$85.00 per yard

8417

Metallic Brocade

$85.00 per yard

8418

Italian Metallic Brocade

$130.00 per yard

8420

Metallic Brocade

$85.00 per yard

8415

French Metallic Brocade

$85.00 per yard

8416

Metallic Brocade

$85.00 per yard

8360

Swiss Metallic Brocade

$85.00 per yard

8412

Metallic Brocade Dots

$85.00 per yard

8355

Metallic Brocade

$95.00 per yard

8345

Metallic Brocade Dots

$85.00 per yard

8347

French Metallic Brocade

$62.95 per yard

8335

French Metallic Brocade

$85.00 per yard

8336

French Brocade

$85.00 per yard

8331

Metallic Floral Brocade in Mint

$85.00 per yard

8317

Metallic Brocade

$85.00 per yard

8318

Metallic Brocade

$85.00 per yard

8313

Metallic Brocade

$85.00 per yard

8302

Metallic Brocade

$95.00 per yard

8299

Metallic Brocade

$85.00 per yard

8297

Metalic Brocade Dots

$85.00 per yard

8296

Silk Canvas

$85.00 per yard

8292

Silk Canvas

$85.00 per yard

8293

Pure Silk Waffle Piqué

$130.00 per yard

8287

Pure Silk Waffle Piqué

$130.00 per yard

8288

Pure Silk Waffle Piqué

$130.00 per yard

8290

Silk Canvas

$85.00 per yard

8286

Washed Lamé in Crimson

$45.00 per yard

8279

Pure Silk Puckered Ottoman

$155.00 per yard

8265

100% Silk Canvas in Peach

$85.00 per yard

8261

Silk Ottoman

$105.00 per yard

8260